CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

NOU BAN MUNICIPAL AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS

M. Carolina Marquès Portella, Batlessa de l'Il·lm. Ajuntament de Sant Lluís, amb motiu de les Festes Patronal de Sant Lluís 2020

FAIG SABER

Santlluïsers, santlluïseres, veïns i visitants:

Atès el ban dictat en data 24.08.2020.

Ateses les normes dictades pel Govern balear.

I atesa la situació d’excepcionalitat i emergència sanitària provocada pel COVID-19, que ha incidit directament en la planificació de les nostres festes patronals.

En aquesta situació, tots i totes hem d’evitar les concentracions de gent al municipi, i especialment l’Ajuntament de Sant Lluís ha d’evitar -amb pena i dolor- la celebració de cap tipus d’acte que pugui produir aglomeracions de gent, com són les activitats tradicionales de les nostres festes patronals.

Per açò, una volta consensuat amb tots els grups polítics i de conformitat amb el contingut del decret 2020/PRE/0000791, de 14 d’agost de 2020, s’ha suspès la celebració dels actes festius de les Festes Patronals de Sant Lluís i de Sant Lluïset.

Així mateix, tampoc no s’ha autoritzat cap tipus d’ocupació de via pública dirigida a la instal·lació de firaires, venedors ambulants i altres activitats itinerants, tal i com era costum durant les Festes de Sant Lluís.

En aquest context, és imprescindible la responsabilitat de cadascun de nosaltres, i per açò vull fer arribar un missatge de conscienciació ciutadana, demanant-vos a totes i a tots un comportament responsable, complint en tot moment les normes sanitàries i de distanciament socials dictades a l’efecte. Totes aquestes actituds mereixen el meu més sincer agraïment i el de tota la Corporació municipal.

Per això, i de conformitat amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

Dispòs

Primer.- Instar al veïnat del poble de Sant Lluís a mantenir un comportament correcte, responsable i solidari pel que fa al compliment de les mesures sanitàries derivades de la situació de nova normalitat post COVID-19, especialment durant els dies 28 a 31 d’agost i del 4 al 7 de setembre, d’enguany. Hem de tenir present que si la conducta ciutadana no és l’adequada, existeix la possibilitat de que es produeixin rebrots de la pandèmia, i aquest és un fet que cap de noltros destijam.

Segon.- És obligatori dur mascareta a la via pública, els bars i restaurants, els passejos marítims i els llocs de treball. És també obligatori mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres amb altres persones, i no superar en cap moment els aforaments permesos.

Tercer.- Es prohibeixen les trobades socials de més de 10 persones, tant a l’interior com a l’exterior.

Quart.- Està prohibit el consum de begudes alcohòliques i altres drogues en les vies i espais públics. Es prohibeix també el consum de tabac i de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac a la via pública i en espais a l’aire lliure d’ús públic.

Cinquè. - Es prohibeix l’accés a parcs i platges entre les 21:00 i les 07:00 hores.

Sisè.- Es prohibeix la instal·lació de qualsevol tipus de barra i aparell musical orientat cap a l’exterior.

Setè.- Els bars i restaurants tenen l’obligació de respectar els nous aforaments i els horaris de tancament. Així mateix, hauran de respectar i fer respectar les mesures de seguretat imposades a l’interior i a l’exterior dels seus locals, permetent un ús ordenat i controlat de les seves actuals terrasses així com de l’accés als WC, recomanant-se des de l’Ajuntament disposar de mitjans personals de control i seguretat amb aquesta finalitat.

Vuitè.- És obligació de la ciutadania complir estrictament les Resolucions de la consellera de Salut i Consum de dates 13 de juliol de 2020 i 18 d’agost de 2020, per les quals es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i qualsevol altra que pugui ser aprovada. En cas d’incompliment, existeix un règim sancionador establert al Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol.

Com a batlessa, us demano la màxima col·laboració i responsabilitat en una tasca que ens necessita a tots i totes, i que es fa en benefici de totes i tots.

M. CAROLINA MARQUÈS PORTELLA
BATLESSA